Algemene voorwaarden

Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN

1) Definities

In deze voorwaarden wordt  verstaan onder:

Acceptatie: De constatering dat de aangeboden (afval) stoffen voldoen aan de overeenkomst.
Acceptatievoorwaarden: De door Venus Containers B.V. opgestelde voorwaarden met betrekking tot de aard, omvang, eigenschappen en samenstelling van de (afval)stoffen.
Afvalstoffen: Alle aangeboden stoffen, preparaten of andere producten, gevaarlijke stoffen daaronder inbegrepen, waarvan opdrachtgever  zich -met het oog op verwijdering daarvan- ontdoet of voornemens is zicht  te ontdoen.
AVC: De Algemene Vervoerscondities 1983, zoals uitgegeven door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
CMR: Verdrag betreffend de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg 1956 Geneve.
Inzamelmiddelen: alle middelen bestemd voor het inzamelen, opslaan, vervoeren en verwijderen van (afval)stoffen.
Opdrachtgever: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met  wie Venus Containers B.V. een overeenkomst sluit, een offerte daartoe aanvraagt of voor wie Venus Containers B.V. werkzaamheden verricht of laat verrichten.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst waar de Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn.
Partijen: Venus Containers B.V. en opdrachtgever.
Venus Containers B.V.: Venus Containers B.V. statutair gevestigd te Soest, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 51741822. Ook opererend onder de handelsnaam Stichtse Vecht Recycling.

2) Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en werkzaamheden van Venus Containers B.V.

2.2 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk tussen Venus Containers B.V. en opdrachtgever is overeen gekomen.

2.3 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 De opdrachtgever met wie eenmaal de Algemene Voorwaarden is gecontracteerd stemt in met de toepasselijkheid op latere overeenkomsten.  

3) Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Alle offerte van Venus Containers B.V. zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.

3.2 Offertes zijn, tenzij anders vermeld, altijd 30 dagen geldig.

3.3 Opdrachtnemer is gebonden nadat hij een aan hem gegeven opdracht  schriftelijk aan Venus Containers B.V. heeft bevestigd of, bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, nadat de werkzaamheden zijn aangevangen.

3.4 Alle offertes van Venus Containers B.V. worden mede op de door, of namens, de opdrachtgever verstrekte informatie, monsters en bescheiden gebaseerd waarbij Venus Containers B.V. uitgaat van de juistheid van de informatie.

4) Duur en beëindigen van de overeenkomst

4.1 Behoudens de acceptatie van afval en het incidenteel plaatsen van containers worden overeenkomsten aangegaan voor 24 maanden.

4.2 Behoudens tijdige schriftelijke opzegging overeenkomstig artikel 4.3 worden overeenkomsten telkens stilzwijgend verlengd met 24 maanden.

4.3 Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractduur, door middel van een aangetekend schrijven met inachtneming van de opzegtermijn van tenminste 3 maanden voor het einde van de lopende overeenkomst.

5) Prijzen

5.1 Prijzen zijn in euro’s exclusief BTW en toeslagen, belastingen en/of heffingen die van overheidswege kunnen worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders wordt vermeld.

5.2 Venus Containers B.V. behoudt zich het recht om tijdens de duur van de overeenkomst de opgegeven prijzen te verhogen.

5.3 Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde heeft Venus Containers B.V. het recht om de prijzen te indexeren op grond van de CBS-index danwel het NEA indexcijfer.

6) Meerwerk / wijzigingen

Onder meerwerk wordt verstaan de werkzaamheden die niet in de oorspronkelijke overeenkomst zijn vastgelegd zoals:

* Aanvullingen en/of wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever waardoor de werkzaamheden van Venus Containers B.V. worden verzwaard of uitgebreid.

* Aanvullingen en/of wijzigingen van de oorspronkelijke werkzaamheden die redelijkerwijs nodig is om de werkzaamheden vakkundig uit te kunnen voeren op grond van nieuwe of gewijzigde (overheids) voorschriften.

6.1 Meerwerk zal afzonderlijk aan de opdrachtgever worden doorbelast.

7) Uitvoering van werkzaamheden

7.1 iedere termijn waar binnen Venus Containers B.V. een prestatie dient te verrichten geld slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen gekomen.

7.2 De opdrachtgever zal tijdig alle gegevens verschaffen die nodig zijn voor het adequaat uitvoeren van de overeenkomst.

7.3 Venus Containers B.V. houdt zich ten allen tijden aan de door de overheid opgelegde en in het handboek beschreven arbeidsomstandigheden, milieu-, veiligheids- en andere voorschriften.

8) Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting.

8.2 Indien de opdrachtgever in gebreke is zal deze van rechtswege, en derhalve zonder ingebrekestelling, in verzuim raken en aan de opdrachtgever een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geld als een hele maand.

8.3 Venus Containers B.V. is vanaf het moment van in verzuim treden gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.

8.4 Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de door opdrachtgever verschuldigde rente en vervolgens op de oudste factuur.

9) Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen, die niet aan Venus Containers B.V. zijn toe te rekenen.

9.2 Tijdens de overmacht aan de zijde van Venus Containers B.V. worden de leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen langer duurt dan 30 dagen, zijn zowel de opdrachtgever als Venus Containers B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

9.3 Indien Venus Containers B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het verrichte casu quo en het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

10) Aansprakelijkheid Venus Containers B.V.

10.1 Venus Containers is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg of indirecte schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Venus Containers B.V.

10.2 Venus Containers B.V. is niet aansprakelijk voor door derden op opdrachtgever geleden schade aan wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door een inzamelmiddel of de plaatsing daarvan, tenzij de schade een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van ondeugdelijk materieel of van ondeskundig handelen van Venus Containers B.V.. Opdrachtgever vrijwaart Venus Containers B.V. voor aanspraken van derden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid in dit artikel is uitgesloten.

10.3 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Venus Containers B.V. in enig concreet geval  om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Venus Containers B.V. beperkt tot het bedrag van de factuur die aan de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt verstuurd.

10.4 Venus Containers B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de be- verwerkingsinrichting afvalstoffen weigert. De afvalstoffen zullen in een dergelijk geval ofwel aan de opdrachtgever worden teruggegeven zonder dat daardoor enigerlei aansprakelijkheid ontstaat, waarbij alle gemoeide kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

10.5 Indien de opdrachtgever afvalstoffen aanbied niet overeenkomstig de voorschriften uit de geldende wet- en regelgeving en/of algemene voorwaarden en/of acceptatievoorwaarden is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

11) Geheimhouding

11.1 Opdrachtgever zal de inhoud van de overeenkomst en alle vertrouwelijke gegevens die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komen van de opdrachtgever geheim houden en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

12) Toepasselijk recht

Op alle overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de geschillen die daaruit voortvloeien, is het Nederlandse recht van toepassing.

13) Partiële nietigheid

Indien een of meerdere bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend zijn, lat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.

14) Forumkeuze

Alle geschillen welke direct of indirect verband houden met de overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

Hoofdstuk II: VERHUUR EN TER BESCHIKKING STELLING VAN INZAMELMIDDELEN

15) Verhuur van inzamelmiddelen

15.1 Alle ter beschikking gestelde inzamelmiddelen zijn en blijven eigendom van Venus Containers B.V., tenzij anders overeen gekomen.

15.2 Opdrachtgever is verplicht de inzamelmiddelen deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, brand en schade.

15.3 Opdrachtgever dient als een goed huisvader met de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen om te gaan en overeenkomstig de bestemming te onderhouden, te gebruiken, te beladen en te reinigen.

15.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van venus Containers B.V.,  de inzamelmiddelen naar een andere locatie te (doen) laten verplaatsen dan die waar de opdrachtgever ze heeft afgeleverd.

15.5 Inzamelmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de overeengekomen afvalstoffen.

15.6 De opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de inzamelmiddelen door de opdrachtgever en zal Venus Containers B.V. vrijwaren van vervolging door derden.

15.7 De opdrachtgever dient het inzamelmiddel op de overeengekomen inzamel dag klaar te zetten op een goed bereikbare locatie.

15.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen en in stand houden van de benodigde vergunningen, ontheffingen en andere publiekrechtelijke goedkeuringen, instemmingen of toestemmingen.

15.9 Eventuele schade aan een inzamelmiddel dient onmiddellijk en schriftelijk te worden gemeld bij Venus Containers B.V.

Hoofdstuk III: OPERATIONELE BEPALINGEN

16) In ontvangst nemen

16.1 De opdrachtgever zich te allen tijde strikt te houden aan de acceptatievoorwaarden.

16.2 De opdrachtgever dient de afvalstromen aan te bieden op de overeen gekomen locatie.

16.3 Vanaf het moment van acceptatie zijn de afvalstoffen van Venus Containers B.V. behalve onder de gevallen beschreven in artikel 16.4:

16.4 Indien de opdrachtgever in een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden tekort schiet houdt Venus Containers B.V. het recht om:

* de opdrachtgever de extra kosten als gevolg van de tekortkoming door te belasten

* de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling tussen beide partijen in zoverre te ontbinden, te gevolge waarvan de eigendoms en risico overgang ten aanzien van de afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, geacht worden niet te hebben plaatsgevonden waarbij de gemaakte kosten voor rekening komen van de opdrachtgever.

17) Afvalstoffen

17.1 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem aangeboden afvalstoffen.

17.2 Afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden dat verlies, morsen of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel kan worden veroorzaakt.

17.3 Afvalstoffen mogen nooit radioactief materiaal bevatten.

17.4 In het geval dat een inzamelmiddel naar mening van Venus Containers B.V. verkeers is beladen, is overbeladen, is beladen met andere afvalstoffen als overeen gekomen, het transport van de afvalstoffen in strijd is met de eisen op grond van de vervoersregeling en/of het transport gevaar kan opleveren is de opdrachtgever gemachtigd het inzamelmiddel niet te legen en/of de afvoer e weigeren/of het inzamelmiddelen en de afvalstoffen retour te zenden aan de opdrachtgever. Eventuele schade als gevolg van het in dit lid bepaalde is voor rekening van de opdrachtgever.

18) Transport

18.1 De opdrachtgever zal er op toezien dat de verpakking van de afvalstoffen aan de wettelijke eisen voldoet.

18.2 De opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de voorschriften die gelden op het terrein van Venus Containers B.V. Het terrein wordt op eigen risico betreden en Venus Containers B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan personen en goederen die veroorzaakt wordt op het bedrijfsterrein, behoudens dit het gevolg is van grove schuld of opzet van Venus Containers B.V.

18.3 Het transportrisico wordt gedragen door degene die de afvalstoffen vervoert. Het transport dient te geschieden overeenkomstig de wettelijke voorschriften en volgens de overeengekomen wijze.

18.4 Naast de bovenstaande transportvoorwaarden gelden ook de bepalingen uit de onderstaande regelingen:

* AVC (algemene vervoerscondities)

* CMR

* Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de weg